شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

*قاصدك*

+ روز وصل دوستداران ياد باد ياد باد آن روزگاران ياد باد.. گر چه ياران فارغند از ياد من از من ايشان را هزاران ياد باد...
از من ايشان را هزاران ياد باد (اصلاح)
روز وصل دوستداران ياد باد ياد باد آن روزگاران ياد باد کامم از تلخي غم چون زهر گشت بانگ نوش شادخواران ياد باد گر چه ياران فارغند از ياد من از من ايشان را هزاران ياد باد مبتلا گشتم در اين بند و بلا کوشش آن حق گزاران ياد باد گر چه صد رود است در چشمم مدام زنده رود باغ کاران ياد باد راز حافظ بعد از اين ناگفته ماند اي دريغا رازداران ياد باد
*قاصدك*
ممنونم از شما بزرگوار
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top